tel+38 (044) 228-48-19   |   +38 (044) 501-78-73

СТАТУТ АФЗУ

 

Зареєстровано                                                             Затверджено

Міністерство юстиції                                              в м. Києві III-м з’їздом

13 травня 1994 року                                                фермерів України

Свідоцтво № 563                                                      11 лютого 1992 року

 

 

статут

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

„ АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ

ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ”

м. Київ

  1. 1.Загальні положеннЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фермерів та приватних землевласників України» (далі Асоціація) є незалежним самоврядним громадським об’єднанням, яка на добровільних засадах об’єднує власників фермерських і особистих селянських господарств.

  1. 2.Найменування Асоціації:

Повна назва українською мовою:

Всеукраїнська громадська організація

«Асоціація фермерів та приватних землевласників України»

Скорочена назва українською мовою: ВГО «АФЗУ»

  1. 3.Юридична адреса Асоціації:

01042, м. Київ, вул. П. Лумумби, 21, оф.411.

  1. 4.Асоціація діє на основі Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

Асоціація є юридичною особою, має самостійний баланс, в тому числі і рахунки в установах банків, круглу печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, інші реквізити, зразки яких затверджуються Радою Асоціації, а символіка реєструється в установленому Законом порядку. Асоціація володіє майном на правах власності та інших передбачених Законом умовах.

1.5. Діяльність Асоціації поширюється на територію України. Асоціація може створювати нові відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами. Асоціація може створювати інші громадські об’єднання, програми яких не розходяться з програмою Асоціації.

1.6. У своїй діяльності Асоціація дотримується таких принципів:

- законності та гласності, рівноправності всіх фіксованих членів;

- добровільного вступу та вільного виходу з неї;

- виборності керівних органів і їх звітності перед фіксованими членами Асоціації.

1.7. Асоціація відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй майном самостійно і не відповідає по зобов’язаннях своїх фіксованих членів, як і її фіксовані члени не відповідають по зобов’язаннях Асоціації.

1.8. Асоціація пропагує свої ідеї та цілі і розповсюджує інформацію через засоби масової інформації; має власні видання, які розповсюджуються через відповідні структури, як за кошти, так і безкоштовно.

       1.9. Асоціація та її відокремлені підрозділи не беруть участь у політичних виборах будь яких рівнів.

               Фіксовані члени Асоціації самостійно визначають свій вибір на політичних виборах і беруть участь виборчому процесі в індивідуальному порядку.

2. МЕТА І напрями діяльності АСОЦІАЦІЇ

  1. 1.Метою Асоціації є сприяння розвитку масового фермерського руху на Україні та консолідація зусиль своїх фіксованих членів, а також прогресивних верств населення України для сприяння створенню і розвитку альтернативного державному, конкурентноспроможного, високотоварного господарського укладу в аграрному секторі економіки України, заснованого на приватній власності на землю, засоби виробництва, вироблену продукцію та доходи. Захист законних соціальних, економічних та інших інтересів своїх членів.

2.2. Асоціація визначає наступні напрями діяльності:

-  внесення пропозиції до органів влади з питань земельної реформи, по можливості приймає участь у розробці проектів нових законів, підзаконних актів, проектів доповнень та змін до чинних нормативних документів;

-  сприяння проведенню аграрної реформи в Україні;

-  сприяння організації фермерських господарств, діяльність яких базується на приватній власності на землю, засоби виробництва, вироблену продукцію та доход і на вільному кооперуванні товаровиробників між собою та підприємствами промисловості і торгівлі;

-  сприяння освоєнню і відбудові покинутих сіл, господарському використанню родючих земель, які не використовуються або використовуються незадовільно.

2.3. З метою виконання статутних завдань і цілей Асоціація в установленому порядку:

- може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи та заснування підприємств в установленому законодавством порядку затверджує статутні положення комерційних та інших структур, створених при АФЗУ та здійснює контроль за їх діяльністю;

- сприяє виділенню для потреб фермерських і особистих підсобних господарств лімітів і фондів, організації фінансово-кредитної допомоги;

- надає фіксованим членам Асоціації необхідну допомогу в розведенні кращих сортів рослин і порід тварин;

- допомагає в організації матеріально-технічного забезпечення фермерських господарств, утворенні агросервісних, виробничих, збутових та інших кооперативів та асоціацій;

- налагоджує зв’язки між відокремленими підрозділами Асоціації, сприяє забезпеченню їх інформацією про стан ринків збуту сільськогосподарської продукції, засобів виробництва, інших товарів і послуг;

- сприяє впровадженню науково-технічного прогресу у фермерських господарствах;

- організує вивчення фіксованими членами Асоціації ефективних методів ведення сільського господарства, допомагає в їх професійній підготовці.

3. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1.  Членство в Асоціації є фіксованим.

3.2.  Членом Асоціації може бути кожен громадянин України, який досяг 18-річного віку, визнає даний Статут, веде фермерське чи особисте селянське господарство і сплачує членські внески.

3.3. Прийом в фіксовані члени Асоціації проводиться відокремленими підрозділами Асоціації та АФЗУ, або виборними органами цих структур: фіксованих членів – за особистою заявою(анкетою).

3.4. Фіксовані члени Асоціації мають право:

- брати участь в управлінні справами Асоціації, вибирати і бути обраними до її керівних і контролюючих органів;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Асоціації, усуненню недоліків у роботі органів і керівних осіб;

- користуватися послугами агросервісних, постачальницько-збутових, навчальних, консультаційно-інформаційних та інших установ, підприємств та організацій, створених Асоціацією;

- у виняткових випадках, отримувати фінансову допомогу від Асоціації в розмірі і порядку визначених її Радою;

- вийти в установленому порядку з Асоціації.

3.5. Фіксовані члени Асоціації зобов’язані:

- керуватись у своїй діяльності чинним законодавством, цим Статутом та статутом (положенням) свого відокремленого підрозділу, що відповідає Статуту АФЗУ;

- пропагувати і виконувати рішення виборних органів Асоціації;

- не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації, сплачувати членські внески.

3.6. Порядок припинення фіксованого членства в Асоціації:

3.6.1. Фіксовані члени Асоціації, які за власної ініціативи виходять з Асоціації, зобов’язані повідомити про це керівний орган відповідного відокремленого підрозділу у місячний термін у письмовій формі.

3.6.2. Фіксоване членство в Асоціації припиняється з вказаної на поданих документах дати.

3.6.3. Вибувають з Асоціації фіксовані члени, які припиняють свою діяльність у сфері фермерства згідно встановленого Законом порядку.

3.6.4. Фіксований член Асоціації може бути виключений із неї у випадку грубого порушення чинного законодавства, вимог даного Статуту, втрати зв’язку з Асоціацією, дискредитації Асоціації, невиконання своїх обов’язків або навмисного ігнорування мети Асоціації.

3.6.5. Рішення про виключення приймаються керівними колегіальними органами і затверджуються зборами або конференціями відповідних відокремлених підрозділів Асоціації.

3.6.6. Рішення про припинення фіксованого членства в Асоціації обласних відокремлених підрозділів фермерів приймає Рада Асоціації фермерів та приватних землевласників України не менше як двома третинами голосів спискового складу Ради. Остаточне рішення про виключення обласного відокремленого підрозділу з Асоціації може ухвалити тільки З’їзд, якщо за таке рішення проголосує не менше 2/3 присутніх на ньому делегатів з правом ухвального голосу.

3.6.7. Членські внески та інші пожертвування при виключенні чи виході з Асоціації поверненню не підлягають.

3.6.8. Виключені з Асоціації фіксовані члени та учасники мають право опротестувати рішення свого відокремленого підрозділу і звернутися з апеляцією до зборів (конференції) відповідних вищестоящих структур, або до З’їзду Асоціації. Вказані органи можуть відмінити рішення про виключення, якщо на те є підстави.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ. ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КЕРІВНИХ І ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

4.1. Основою Асоціації є її відокремлені підрозділи (сільські, районні та обласні), які входять до неї, а також місцеві осередки Асоціації, які діяли зі статусом юридичної особи та зберігають за собою такий статус відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03. 2012 року.

4.2. В своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються Статутом Асоціації та своїми положеннями, які приймаються вищими керівними органами АФЗУ.

4.2.1. Статути (положення) місцевих осередків Асоціації, які діяли зі статусом юридичної особи мають бути приведені у відповідність із статутом Асоціації та Законом України «Про громадські об’єднання».

4.3. Відокремлені підрозділи Асоціації ставляться на облік Асоціацією фермерів та приватних землевласників України.

4.4. Асоціація має таку організаційну структуру керівних органів:

- З’їзд Асоціації;

- Рада Асоціації;

- Президент Асоціації;

- Генеральна дирекція.

Для здійснення окремих напрямків статутної діяльності можуть створюватись постійні або тимчасові підрозділи (комісії, комітети тощо).

4.5. Відокремлені підрозділи, які діють за своїм положенням, погоджують це положення з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України і легалізуються в установленому порядку.

4.6. Вищим керівним органом Асоціації є З'їзд делегатів, що обираються на загальних зборах (конференціях) відокремлених підрозділів.

Квоту представництва делегатів на Зїзд від кожної обласної АФЗ визначає Рада АФЗУ за такими критеріями:

кількість фіксованих членів,

кількість сплачених членських внесків,

кількість фермерських господарств,

кількість   приватних   землевласників,  

           кількість   землі,   що   обробляється фіксованими членами Асоціації в області.

Кожний делегат Зїзду має один ухвальний голос.

4.7. З’їзд скликається Радою Асоціації по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

4.8. З’їзд Асоціації:

- визначає основні завдання та напрямки діяльності Асоціації;

- затверджує річні програмні завдання Асоціації, подані Радою, на підставі узагальнених пропозицій обласних конференцій Асоціації;

- затверджує Статут Асоціації, Положення про ревізійну комісію та вносить зміни та доповнення;

- визначає організаційну структуру Асоціації, функціональні обов’язки розпорядчих та виконавчих органів;

- обирає на три роки Президента Асоціації, але не більше ніж два строки підряд, голову і членів ревізійної комісії, заслуховує їх і затверджує плани та звіти про їхню діяльність, обирає на три роки Раду Асоціації і заступників Президента за його пропозицією, а в разі необхідності відкликає їх;

- вирішує питання про створення Асоціацією інших громадських об’єднань та виходу з них;

- визначає порядок і розмір членських внесків до цільових фондів та структуру грошових витрат, затверджує фінансовий план та кошторис Асоціації;

- розглядає та затверджує проект бюджету Асоціації та звіт про його виконання;

- затверджує рішення Ради (крім питань, остаточне рішення яких належить до компетенції Ради);

- розглядає питання, які стосуються діяльності Асоціації;

- реалізує право власності в порядку передбаченому законодавством України та статутними документами Асоціації. Окремі функції по господарському управлінню майном можуть бути покладені З’їздом на Раду Асоціації.

4.9. З’їзд правомочний прийняти рішення, якщо на ньому присутні не менше 2/3 загального числа обраних на З’їзд делегатів. Рішення на З’їзді приймаються більшістю голосів від присутніх на З’їзді обраних делегатів. Прийняття рішення на З’їзді шляхом використання засобів зв’язку заборонена.

4.10. Позачерговий З’їзд може бути скликаний за ініціативою Ради Асоціації, на вимогу 1/3 членів Асоціації або за ініціативою не менше половини Рад обласних відокремлених підрозділів фермерів.

4.11. У період між З’їздами керівництво Асоціацією здійснює Рада Асоціації, до складу якої обираються поіменно: Президент Асоціації, його заступники, Почесний Президент Асоціації та не більше шести інших членів Асоціації. До складу Ради Асоціації включаються Президент Асоціації фермерів Республіки Крим, голови обласних асоціацій з часу обрання їх на посади. Члени Ради не можуть бути працівниками виконавчої дирекції Асоціації.

Рада Асоціації скликається по мірі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

4.12. Рада Асоціації:

-     забезпечує виконання статутних норм Асоціації;

- організує виконання рішень З’їзду Асоціації;

- керує поточними справами Асоціації і розв’язує завдання, які не відносяться до компетенції З’їзду;

- приймає рішення про прийом фіксованих членів до Асоціації і їхній вихід з Асоціації;

- затверджує штатний розпис Генеральної дирекції Асоціації і здійснює контроль за діяльністю Дирекції;

- за поданням керівника Генеральної дирекції затверджує на відповідні посади працівників цього органу та приймає остаточне рішення по їх звільненню;

- формує творчі групи для розробки програмних документів Асоціації по роботі з парламентом, урядом, іншими державними інститутами та структурами громадянського суспільства, перед усім ринковими;

- сприяє організації договірних взаємовідносин та здійснює контроль за діяльністю створених комерційних структур;

- контролює дотримання прав і обов’язків фіксованими членами Асоціації;

- вирішує інші питання діяльності Асоціації, що не суперечать Закону України “Про громадські об’єднання”.

4.13. Засідання Ради правомочні при наявності 2/3 фіксованих членів Ради. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх членів. Можливе прийняття рішення на Раді шляхом використання засобів зв’язку.

4.14. Президент Асоціації є водночас головою Ради Асоціації. Заступники Президента Асоціації є водночас заступниками голови Ради.

4.15. Президент обирається З’їздом таємним голосуванням із членів Асоціації.

Кандидат на посаду Президента має бути фермером чи власником особистого селянського господарства з фермерським стажем не менш ніж 5 років. Кандидат на посаду Президента Асоціації повинен бути рекомендованим обласними АФЗ та мати досвід роботи на керівних посадах в Асоціації (районного та обласного рівнів).

Президент виконує статутні функції на професійній основі або на громадських засадах.

Процес складання повноважень Президента відбувається на Звітно-виборному З’їзді Асоціації.

4.16. Президент (голова Ради Асоціації):

- забезпечує виконання рішень З’їзду і Ради Асоціації, організовує роботу Ради, головує на її засіданнях і відповідає за ефективність цієї роботи перед З’їздом;

- репрезентує Асоціацію у відносинах з державними органами, політичними партіями, громадськими і міжнародними організаціями, підприємствами, установами, іншими структурами та громадянами;

- контролює роботу Генеральної дирекції Асоціації;

- систематично звітує за свою роботу перед Радою та фіксованими членами Асоціації;

- на період своєї відсутності призначає одного із заступників виконуючим обов’язки Президента.

4.17. Заступники Президента Асоціації відповідають за ті ділянки роботи, які їм доручить з’їзд, Рада та Президент Асоціації.

4.18. Компетенція Генеральної дирекції Асоціації.

  1. 18.1.У своїй роботі Генеральна дирекція підпорядкована Раді Асоціації і Президенту. Вона діє в рамках чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Генеральну дирекцію, затвердженого Радою. Керівник Генеральної дирекції затверджується та звільняється Радою Асоціації за поданням Президента Асоціації.

4.19. Виконавчі дирекції відокремлених підрозділів безпосередньо не підпорядковані Генеральній дирекції Асоціації і співпрацюють з нею тільки на умовах, передбачених цим Статутом, договірними зобов’язаннями відповідних виборних органів.

4.20. Порядок звітування керівних органів Асоціації перед його фіксованими членами:

- Керівні органи в особі Президента Асоціації звітують перед її фіксованими членами на З’їзді Асоціації.

4.21. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Асоціації та розгляду звернень і скарг:

- Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.

- Скарги на рішення, що оскаржувались, можуть бути подані посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

- Розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації здійснюється на З’їзді Асоціації.

5. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Відокремлений підрозділ створюється за рішенням Ради Асоціації.

5.2. Порядок здійснення діяльності відокремленого підрозділу визначається положенням відокремленого підрозділу.

5.3. За рішенням Ради Асоціації призначається Керівник відокремленого підрозділу.

5.4. Відокремлений підрозділ має Збори фіксованих членів.

5.5. Відокремлений підрозділ має не менше 2 фіксованих членів організації за місцем його створення.

5.6. Відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність за рішенням Ради Асоціації.

6. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ, ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою в установленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, а також на майно придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених Законом.

Асоціація також має право на майно та кошти, придбані в результаті її господарської діяльності та діяльності створених нею госпрозрахункових установ, організацій та підприємств.

6.2. Джерелом надходження коштів Асоціації є:

- членські внески;

- добровільні пожертвування від окремих осіб, підприємств, організацій, у тому числі з-за кордону.

- кошти державного та місцевих бюджетів;

- гранти, міжнародна технічна допомога;

- інші надходження, що не суперечать Статуту організації та чинному законодавству.

6.3. Відокремлені підрозділи звітують в кінці року про стан надходжень та перерахування членських внесків.

6.4. Асоціація має право обмінювати, надавати безкоштовно в тимчасове користування юридичним або фізичним особам частину свого майна та списувати його в установленому чинним законодавством порядку з балансу Асоціації.

6.5. Рішенням З’їзду Асоціація може створити такі фонди:

- розвитку виробництва, науки і техніки;

- резервний (страховий);

- інноваційний;

- інші фонди.

        6.6. Всі кошти та майно Асоціації використовуються для виконання статутних завдань. Отримані доходи (прибутки) Асоціації або їх частини забороняється розподіляти серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління, та інших пов’язаних з ними осіб.

  1. 6.Асоціація, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому законодавством порядку.

7. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

7.1. Ревізійна комісія діє згідно з “Положенням про ревізійну комісію Асоціації", затвердженим З’їздом Асоціації.

7.2. Ревізійна комісія:

- контролює фінансову діяльність Асоціації, її Ради, виконавчої дирекції, а також окремих виборних і посадових осіб;

- перевіряє виробничу діяльність госпрозрахункових організацій, підприємств і установ створених Асоціацією.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Зміни і доповнення до Статуту Асоціації готує Рада і виносить на розгляд З’їзду Асоціації. Зміни, що сталися в статутних документах Асоціації підлягають обовязковій реєстрації у встановленому законодавством порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведено шляхом реорганізації шляхом приєднання, саморозпуску або примусового розпуску:

- реорганізація шляхом приєднання Асоціації здійснюється на підставі рішення З’їзду Асоціації;

- саморозпуск Асоціації здійснюється на підставі рішення З’їзду.

- примусовий розпуск Асоціації здійснюється за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації.

9.2. Прийняття рішень щодо саморозпуску чи реорганізації шляхом приєднання Асоціації здійснюється на З’їзді Асоціації.

9.3. З’їзд, який прийняв рішення про саморозпуск Асоціації, створює ліквідаційну комісію для проведення припинення Асоціації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після його ліквідації відповідно до статуту.

9.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Асоціації про саморозпуск розпочинається припинення Асоціації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

9.5. Кошти та майно Асоціації, в тому числі після припинення її діяльності, не можуть розподілятися між її членами, а використовується для виконання статутних завдань шляхом передачі одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або на благодійні цілі, а у випадках передбачених законодавчими актами за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

Наші рекламодавці